KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板

特性:

  1. 適用於屋面板及牆面板。
  2. 隱藏扣合式的固定方法,採用原廠製作的固定座,以符合UL耐風壓之安全認證。

斷面尺寸 PROFILE

回上頁選單

KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板
KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板
KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板
KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板
KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板
KL 406型 螺絲隱藏扣合式鋼板